ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
ร่างพรบ.ท้องถิ่นเรื่องเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พศ...โดยเทียบเคียงพรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 สายงานระดับ 3 เป็นระดับ 6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท สมาพันธ์ปลัดอบตแห่งประเทศไทย จัดประชุมเตรียมร่างเสนอ กพร.ในวันที่ 13-16 พ.ค 51 ที่จังหวัดชลบุรี นี้
ร่างพรบ.ท้องถิ่นเรื่องเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พศ...โดยเทียบเคียงพรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 สายงานระดับ 3 เป็นระดับ 6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท
สำนักงาน ก.พ. ตอบคำถามเรื่อง ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 [18/02/2551]

คลิก...อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2551 ที่ผ่านมา ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ประมาณ 400,000 คน สิ่งที่ทำให้ข้าราชการต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด คือ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะ คุณภาพ และศักยภาพของตัวข้าราชการ ซึ่งทำให้ข้าราชการเกิดข้อสงสัยและมีข้อคำถามมาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเรื่องระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน การบริหารผลงาน บทบาทของกระทรวงต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการกระจายอำนาจในครั้งนี้ เป็นต้น ในฉบับนี้ขออนุญาตตอบคำถามให้ความกระจ่างในเรื่องระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ที่อยู่ในความสนใจขณะนี้ 

ถาม. ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แตกต่างจากระบบเดิมอย่างไร
ตอบ. การบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จะเน้นหลักผลงาน หลักความรู้ความสามารถ และหลักสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การบริหารเกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาพการทำงานของส่วนราชการในปัจจุบัน 

โดยระบบจำแนกตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ได้ยกเลิกระดับมาตรฐานกลาง (11ระดับ) หรือที่เรียกขานกันโดยทั่วไปว่าระบบ “ซี” ซึ่งใช้เป็นบรรทัดฐานจัดตำแหน่งทุกประเภทเข้าในระดับมาตรฐานกลางร่วมกัน มาเป็นระบบจำแนกตำแหน่งที่แบ่งกลุ่มตำแหน่งในราชการเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทบริหาร อำนวยการ วิชาการ และทั่วไปตามลักษณะงาน โดยแต่ละประเภทประกอบด้วย กลุ่มสายงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับความหมายของประเภทตำแหน่งนั้นๆ และกำหนดจำนวนระดับตำแหน่งให้น้อยลง ซึ่งทำให้ช่วงเงินเดือนในแต่ละระดับกว้างขึ้น 

ส่วนระบบค่าตอบแทนใหม่ได้ยกเลิกโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนแบบขั้นเงินเดือนเป็นโครงสร้างบัญชีเงินเดือนแบบช่วง คือ กำหนดไว้เพียงอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดและขั้นต่ำสุด ซึ่งมีข้อดีคือ 1) เกิดความคล่องตัวทางการบริหาร ข้าราชการจะได้รับการขึ้นเงินเดือนโดยคิดคำนวณเป็นร้อยละและตามผลงานที่แตกต่างกัน 2) ช่วยบรรเทาปัญหาเงินเดือนตันได้ เนื่องจากโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนแบบขั้นมีข้อจำกัดเพราะกำหนดอัตราเงินเดือนแต่ละขั้นไว้ตายตัว แต่โครงสร้างเงินเดือนแบบช่วงมีความยืดหยุ่นในการจ่ายค่าตอบแทน สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างในตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงต่างๆ กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละกระทรวง เร่งรัดการจัดตำแหน่งเดิมเข้าสู่โครงสร้างในตำแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมการจัดคนลงในตำแหน่งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค.2551 นี้

            และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งที่ มท 0802.4/ว.52 ลว. 31 มกราคม 2551  เพื่อให้ข้าราชการของกรมส่งเสริมทราบแนวทางก่อน ท่านสามารถเปิดอ่านได้ ที่สำคัญข้าราชการสายงานเริ่มต้นระดับ 3 เมื่อเลื่อนเป็นระดับ 6-7 มี เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท จะเริ่มใช้ 1 ตุลาคม  2551 นี้
             ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีตัวร่างในทุกท่านได้อ่านและผมเห็นว่าท้องถิ่นเราควรที่จะมีตัวร่างพรบ.ของท้องถิ่นด้วย ขณะนี้ผมกำลังศึกษาความเป็นไปได้และคิดว่าจะจัดทำร่างโดยเทียบเคียงกับพรบ.ของข้าราชการพ.ศ 2551 ดังนี้ครับ
ร่างกำหนดให้ม้องถิ่นมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 ประเภทเหมือน ก.พ ครับ คือ
1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2 เหมือน ก.พ
2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ
3.ประเภทอำนวยการกำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับต้น(6-7) ระดับกลาง(8)ระดับสูง(9) โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง,หัวหน้าสำนักฯ ของท้องถิ่น
4.ประเภทบริหาร กำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับses1(ระดับ6-7),ses2(ระดับ8),ses3(ระดับ9)และses4 (ระดับ 10)โดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร
    เงินประจำตำแหน่งปรับปรุงเทียบเคียงไม่ต่ำกว่าของ พรบ.ข้าราชการพลเรือนพ.ศ 2551 มาตรา 50 ดังนี้ ครับ
1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2 เหมือน ก.พ คือระดับ8ทักษะพิเศษ มีเงินประจำตำแหน่ง 9,900บาท
2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ ตั้งแต่ระดับ 6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท
3.ประเภทอำนวยการกำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับต้น(6-7) มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท ระดับกลาง(8)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ระดับสูง(9)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
4.ประเภทบริหาร กำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับses1(ระดับ6-7)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท
,ses2(ระดับ8)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
,ses3(ระดับ9)มีเงินประจำตำแหน่ง 14,500บาท
และses4 (ระดับ 10)มีเงินประจำตำแหน่ง 15,600 บาทโดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร
     รายละเอียดตารางแท่งเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของร่าง พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ ... เอกสารแนบท้าย 6 แผ่นครับ
 เพราะดูแล้ว ท้องถิ่นมีความจำเป็นจะต้องประกาศใช้ พรบ.ของท้องถิ่นให้ทันใน 1 ต.ค 51 นี้ และผมได้ประสานทางนายกสามคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย พี่ปลัดเทศบาล สรณะ นายกสมาคมฯ ได้จัดประชุมสมาคมขึ้นฯ ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2551 ที่จังหวัดชลบุรี เรื่องการประชุมมีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ครับ เช่น การรวมกฎหมายท้องถิ่นฯ การยกเลิกระบบซี และจะนำร่างที่นำเสนอนี้เข้าที่ประชุมด้วย ต้องถือว่าสุดยอดจริงๆครับ ขอบคุณนายกสามคมฯ เปิดอ่านได้ที่เวบสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ครับ  www.tessaban.com/index.php และสมาพันปลัดอบต.แห่งประเทศไทยพี่ปลัดเชื้อ  ในเบื่องต้นแล้วเห็นด้วยในหลัก การแล้ว เพราะเราต้องการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์เท่าเทียมข้าราชการ เช่น พรบ.ข้าราชการ 2551 ข้ารายการสายงานเริ่มระดับ 3 เมื่อเลื่อนระดับ 6 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท เป็น ต้น
              ฝากให้ชาวท้องถิ่นไปอ่านและนำเสนอความคิดเห็นว่าจะกำหนดอย่างไรดี ให้ชาวท้องถิ่นของเรามีความก้าวหน้าไม่ด่อยกว่าข้าราชการ
                     นายอักษร  บุตรโคตร
                       ปลัดอบต.บางกล่ำ 
                           19 ก.พ 51
เชิญประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.13-16 พ.ค 51 ที่ จ.ชลบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทยประจำปี  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2551
  หนังสืออนุมัติจากกรมฯ
  โครงการสัมมนา, กำหนดการสัมมนา
  แบบตอบรับ 

โดย: อบต.บางกล่ำ
ประจำวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552

 

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู:135)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู:149)(วันที่:01 ก.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว (ดู:150)(วันที่:01 ก.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: อบต.ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่ทอมออก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา (ดู:143)(วันที่:01 ก.ย. 2557)
 • ข่าวรับสมัครงาน: ยกเลิกการชะลอการดำเนินการรับสมัครฯ (ดู:157)(วันที่:01 ก.ย. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
   
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   22/05/2549

  eXTReMe Tracker

  17

  เทศบาลตำบลคูเต่า เลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทร. 0-7447-0574 E-mail : info@kutao.go.th
  ©Copyright 2006.kutao.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation